Tin tức

Doanh nghiệp ngành dệt may được tổ chức làm thêm bao nhiêu giờ?

Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định làm thêm giờ như sau:

 

1. Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:

 

     a) Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày

 

     b) Không quá 12 giờ trong 1 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

 

     2. Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau:

 

     a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:

 

     - Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;

 

     - Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

 

     - Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

 

 

     b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

 

     Như vậy, đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may sẽ được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Việc tổ chức làm thêm giờ được được thực hiện theo quy định đã được trích dẫn ở trên.